Hollandiya kimyaçısı Yakob Qenrik Vant-Hoff Rotterdam şəhərində anadan olmuşdur. Kimya ilə hələ uşaqlıqdan maraqlanmağa başlamışdır. Lakin valideynləri onun kimyaçı olmaq arzusuna qarşı çıxaraq, mühəndis ixtisası üzrə təhsil almağa məcbur etmişlər. 1871-ci ildə Leyden universitetinin mühəndislik fakültəsinin tələbəsi olur.  Təhsilini başa vurduqdan sonra bir müddət qənd zavodunda çalışmış, nəhayət,1872-ci ildən Bonn universitetinə keçərək F.A. Kekulenin rəhbərliyi ilə kimyanı öyrənməyə başlayır. İki ildən sonra Paris universitetinə keçərək, orada dissertasiya işini qurtarır və Hollandiyaya qayıdaraq Utrext universitetində mü
Kimyəvi lazerlərdə inversiya kimyəvi reaksiya zamanı yaranır. Kimyəvi lazer kimyəvi enerjini birbaşa koherent şüalanma enerjisinə çevirir. Lazerlərdə əvvəlcə doldurma enerjisini lazerin işçi mühitinə daxil etməli və sonra isə onu işçi mühitdən koherent şüalanma şəklində almaq lazımdır. Enerjinin çox miqdarda daxil edilməsi asan deyildir. Kimyəvi lazerdə bu başqa cürdür: kimyəvi qarışıqda lazımi qədər enerji artığı vardır. Yalnız koherent şüalanma şəklinə çevrilməsi üçün effektli üsul tapmaq lazımdır. Vahid çəkisinə görə kimyəvi qarışığın enerjisi elektrik və ya maqnit yığıcılarının enerjisindən qat –qat ç
Nanohissəciklərin fotokimyəvi sintezi yüksək aktiv reduksiyaedici elektronlar, radikallar və həyacanlanmış hissəciklərin yaranması ilə əlaqədardır. Bu metodla da yüksək təmizlikli nanohissəcik almaqla yanaşı prosesi bərk mühitdə və aşağı temperaturda aparmaq olur. Məhlullardan fotokimyəvi reduksiya ilə nəcib metal hissəciklərinin alınmasında istifadə edilir. Buna oxşar hissəciklərin müvafiq duzlarının alınmasında mühit kimi onların sulu məhlulundan, spirtdən və üzvi həlledicilərdən istifadə edilir. Bu mühitdə işıq təsirindən aktiv hissəciklər alınır. H2O --> e- + H + OH Spirtlə əlaqələnərək hidrogen atomu və
Kimyəvi sistemə yüksək enerji təsiri şəraitində metal nanohissəciklərin alınması yüksək reduksiyaedici elektronların, radikalların və həyəcanlanmış hissəciyin yaranması ilə əlaqədardır. Radiasiya-kimyəvi reduksiyası kimyəvi üsula nisbətən müəyyən üstünlüyə malikdir. Bu üsulla alınan nanohissəciklər yüksək təmizliyə malik olurlar, burada kənar qatışıqlar olmur. Bundan başqa radiasiya-kimyəvi reduksiya ilə nanohissəciklərin sintezini bərk mühitdə və aşağı temperaturda aparmaq olur. Radiasiya-kimyəvi reduksiya (radializ) üsulu ilə aktiv metal hissəciklərini qeyri adi oksidləşmə dərəcəsində almaq olur. Yüksək oksidləşmə-reduksiya potensialına malik hidr
Hәr bir mayenin müәyyәn qaynama temperaturu vardır. Mәsәlәn, adi şәraitdә tәmiz su 100°C, etil spirti (şәrab spirti) isә 78,4°C-dә qaynayır. Bu iki mayeni qarışdırıb, tәzәdәn spirt vә suya ayırmaq üçün һәmin qatışığı qızdırmaq lazımdır. Bu zaman qatışıq әvvәlcә buxarlanacaq vә temperatur 78,4°S-yә çatdıqda etil spirti qaynamağa başlayacaqdır. Qatışıqdan çıxan buxar әsas etibarilə etil spirti buxarından ibarәt olacaqdır. Bu buxarı soyutduqda az miqdarda su vә çoxlu miqdarda etil spirti alınacaqdır. Bu prosesә maye qatışığının distillә edilmәsi deyilir. Bu proses daһa tәkmillәşmiş һalda neftin ayrı-ayrı һissәlәrә ayrılmasında tәtbiq olunur.
Kimyəvi reduksiya - ən geniş yayılmış kimyəvi reduksiya üsulu metalların monodispers nanohissəciklərin maye fazada, sulu və qeyri sulu mühitdə nanohissəciklərin sintezində istifadə olunur. Metal birləşmələri kimi adətən onların duzlarından, reduksiyaedici kimi alümohidridlərdən, bor hidridlərdən, hidrofosfitlərdən, formaldehidlərdən, çaxır turşusundan istifadə edilir. Bu üsulun geniş istifadəsi onun sadə və əlverişli olması ilə əlaqədardır. Bu üsul ilə gümüşün ölçüsünü 3,3 - 4,8 nm, platinin 1 - 2 nm, kobaltın 2-4 nm və başqa metalların nanohissəciklərini almaq olur. Misal üçün qızıl nanohissəciyin sintezini göstərmək olar.
Hazırda çoxlu sayda müxtəlif ölçüdə nanohissəciklərin alınma üsulları işlənilmişdir. Fiziki və kimyəvi metodlarla nanohissəciklərin sintezini iki qrupa bölmək olar. - disperqasiya üsulu və ya makronümunələrin xırdalanması; - kondensasiya üsulu və ya ayrı-ayrı atomlardan ibarət olan nanohissəciklərin iriləşməsi. Dispersiya üsulunda ilkin kütlə nanohissəciyə qədər xırdalanır. Bu metod ilə nanohissəciklərin hazırlanmasında doğrayıcı maşın dayandırıldıqda nanohissəciklərin səth rabitəsi kompensasiya olunmadığından hissəciklər bir-birilə bitişib iriləşirlər. Kristalların iriləşməsini aradan qaldırmaq üçün stabilizat
Neftin genezisi probleminin tәkcә ümumi elmi yox, һәm dә әmәli әһәmiyyәti vardır. Bu problemin һәlli neft yataqlarının aşkara çıxarılması üçün geoloji-axtarış, kәşfiyyat işlәrini mәqsәdyönlü, düzgün elmi әsaslarla aparmağa imkan verә bilər. Ümumiyyәtlә, neftin әmәlә gəlməsi mәsәlәsindә iki әsas fәrziyyә mövcuddur. Bunlardan biri neftin üzvi, digəri isә qeyri-üzvi maddәlәrdәn әmәlә gәldiyini iddia edir. Lakin neftin «üzvi mәnşәli» olduğu mülaһizәsinә üstünlük verilir. Alimlәr müәyyәn etmişlәr ki, daş kömür vә torf kimi, neft dә üzvi maddәlәrdәn törәmiş, çox da dәrin olmayan dә
Axma xüsusiyyәtlәrinә görə neftlәri iki qrupa ayırmaq olar: Nyuton vә qeyri-Nyuton neftlәr.(Bax: Neftin Tərkibi) Bir-birilә daxilәn әlaqәdә olan qablardan birinә maye tökülәrsә, bu qabların һәr birindә mayenin sәviyyәsi eyni olar. Bu xüsusiyyәt «Birlәşmiş qablar qanunu» kimi çoxlarına məlumdur. Lakin bu qanun yalnız sayca azlıq tәşkil edәn özlü (vә ya Nyuton) mayelәr üçün doğrudur. Bizә məlum mayelәrin çoxusu isә qeyri-nyuton mayelәrdir vә onlar üçün birlәşmiş qablar qanunu özün&u
Neft—karboһidrogenlәrin müxtәlif tәrkibli mürәkkәb qarışığıdır. Bu tәrkib müxtәlifliyi nәinki bir neft rayonu vә bir neft yatağı daxilindә, һәtta bir quyunun mәһsulunda belә özünü göstәrir. Doğrudan da, neft—tәbiәtin möcüzәlәrindәn biridir. Mendeleyev cәdvәlindәki kimyәvi elementlәrin yarıdan çoxu neftin tәrkibinә daxildir. Müxtәlif maddәlәrdәn fәrqli olaraq neftin vaһid kimyәvi ifadәsini yazmaq mümkün deyildir. Neft әsas etibarilə karbon vә һidrogenin müxtәlif kimyәvi birlәşmәlәrindәn ibarәtdir. Kimyәvi analiz göstәrir ki, neftin tәrkibindә 84—87% karbon, 11 — 15% һidrogen vә 3—4% oksigen, kükürd

Android Proqramı Yüklə

Android proqramı yükləyərək elmi-texnoloji yeniliklərdən məlumat ala, kitabxanadan istifadə edə, video dərsliklərdən yararlana bilərsiniz.

Yüklə

Ən Çox Oxunanlar

Nanotexnologiya Koronavirusa qarşı

Müəllif: Arif Nəbizadə

Konyak istehsalının tarixi

Müəllif: Əlibaba Əliyev

Qanın laxtalanması

Müəllif: Xəyal Hüseynov

Gündəlik Su Tələbatı

Müəllif: Xəyal Hüseynov

Kufus Politalamiya

Müəllif: Əlibaba Əliyev

Elektrik Enerjisi İstehsal Edən Köynək

Müəllif: Arif Nəbizadə

Bitkidə qida çatışmazlığı

Müəllif: Əlibaba Əliyev

Kainatdakı sirli enerji

Müəllif: Əlibaba Əliyev

E-mail Üzvlüyü

E-mail vasitəsilə məlumatlanmaq istəyirsinizsə abunə olmağı unutmayın.

Tövsiyə