loading...
nanoolculu-strukturlarin-istehsali

Nanoölçülü strukturların istehsalı

Nanoölçülü strukturların və ya cihazların istehsalına ya yuxarıdan-aşağı (top-down), ya da aşağıdan yuxarıya (bottom-up) yolu ilə nail olmaq olar. Aşağıdan yuxar...

vitaminler-umumi-icmal

Vitaminlər - ümumi icmal

Vitaminlər insan həyatında və sağlamlığında mühüm rol oynayan kompo­nent­lərdəndir. Vitaminlərin çatışmazlığı ilə əlaqədar olaraq bir sıra xəstəliklər m...

ekvivalentler-qanunu

Ekvivalentlər qanunu

Tərkibin sabitlik qanunundan belə nəticə çıxır ki, elementlər bir-birilə olduqca müəyyən miqdari nisbətlərdə reaksiyaya daxil olurlar (paylar qaydası ). Bununla əlaqədar ki...

terkibin-sabitlik-qanunu

Tərkibin sabitlik qanunu

Bu qanun müasir şəkildə aşağıdakı kimi ifadə olunur: Hər bir təmiz molekulyar birləşmənin miqdari tərkibi alınma üsullarından asılı olmayaraq sabitdir. Bu qanun frans...

nobel-mukafatcisi-vant-hoff

Nobel mükafatçısı Vant Hoff

Hollandiya kimyaçısı Yakob Qenrik Vant-Hoff Rotterdam şəhərində anadan olmuşdur. Kimya ilə hələ uşaqlıqdan maraqlanmağa başlamışdır. Lakin valideynləri onun kimyaçı ol...

kimyevi-lazerler

Kimyəvi lazerlər

Kimyəvi lazerlərdə inversiya kimyəvi reaksiya zamanı yaranır. Kimyəvi lazer kimyəvi enerjini birbaşa koherent şüalanma enerjisinə çevirir. Lazerlərdə əvvəlcə doldurma enerj...

nanohisseciklerin-fotokimyevi-sintezi

Nanohissəciklərin fotokimyəvi sintezi

Nanohissəciklərin fotokimyəvi sintezi yüksək aktiv reduksiyaedici elektronlar, radikallar və həyacanlanmış hissəciklərin yaranması ilə əlaqədardır. Bu metodla da yüksək təmi...

nanohisseciklerin-sintezi-radiasiya-kimyevi-reduksiya

Nanohissəciklərin sintezi - Radiasiya-kimyəvi reduksiya

Kimyəvi sistemə yüksək enerji təsiri şəraitində metal nanohissəciklərin alınması yüksək reduksiyaedici elektronların, radikalların və həyəcanlanmış hissəciyin yaranması ...

neftin-emali

Neftin emalı

Hәr bir mayenin müәyyәn qaynama temperaturu vardır. Mәsәlәn, adi şәraitdә tәmiz su 100°C, etil spirti (şәrab spirti) isә 78,4°C-dә qaynayır. Bu iki mayeni qarışdırıb, ...

nanohisseciklerin-kimyevi-usulla-sintezi

Nanohissəciklərin kimyəvi üsulla sintezi

Kimyəvi reduksiya - ən geniş yayılmış kimyəvi reduksiya üsulu metalların monodispers nanohissəciklərin maye fazada, sulu və qeyri sulu mühitdə nanohissəciklərin sintezində ist...

nanohisseciklerin-sintezi

Nanohissəciklərin Sintezi

Hazırda çoxlu sayda müxtəlif ölçüdə nanohissəciklərin alınma üsulları işlənilmişdir. Fiziki və kimyəvi metodlarla nanohissəciklərin sintezini iki qrupa ...

neftin-yaranmasi

Neftin yaranması

Neftin genezisi probleminin tәkcә ümumi elmi yox, һәm dә әmәli әһәmiyyәti vardır. Bu problemin һәlli neft yataqlarının aşkara çıxarılması üçün geoloji-...

Bizi izləyin

Abunəlik

Android tətbiq

Android proqramı yükləyərək elmi-texnoloji yeniliklərdən məlumat ala, kitabxanadan istifadə edə, video dərsliklərdən yararlana bilərsiniz.