Kalvados İstehsalı

Kalvados İstehsalı

Tünd meyvə içkiləri (arağı) bir çox ölkələrdə istehsal olunmaqdadır. Onlar əsasən 38-40 h.% spirtliyə malik olub, alma, albalı, gavalı, şaftalı, ərik və qara qarağatdan hazırlanır.

Kalvados (alma arağı) -  ilk dəfə XVI əsrin II yarısında Fransanın Kalvados vilayətində istehsal olunmuş və öz adını da buradan götürmüşdür. Keçmiş İttifaqda Kalvados istehsalına ilk dəfə 1960-cı ildə Litvada başlanmışdır. Sonralar Ukrayna, Moldova və Rusiyada da Kalvados istehsal olundu.

Rusiya kalvadosu an azı iki il yetişdirilmiş alma spirtindən hazırlanmaqla, 40h.% spirtə və 1,5% şəkərliyə malik olur.

Kalvados tipli tünd içkilər aşağıdakı mərhələlər üzrə hazırlanır:

1) Qıcqırmış alma şirəsinin hazırlanması;

2) Ondan xam spirtin alınması;

3) Xam spirtdən kalvados spirtinin hazırlanması;

4) Kalvados spirtinin yetişdirilməsi;

5) Kalvados istehsalı.

Kalvados hazırlamaq üçün payızlıq və qışlıq alma sortlarından istifadə olunur. Alma yeyilən yetişkənlikdə, başqa sözlə, maksimum şəkər topladıqda yığılır. Yetişib ötmüş meyvələr artıq metil spirtinə malik olduğundan onlardan istifadə olunmur. Almadan şirə və şərab hazırlanması məlum qaydada gedir.

Sağlam şərab materialından distillə yolu ilə əvvəlcə xam spirt, sonra kalvados spirti alınır. Bu məqsədlə fasiləli və fasiləsiz işləyən destillə aparatlarından istifadə olunur. Fasiləli işləyən UPKS və Pistorius tipli nimçəli aparatlar, fasiləsiz işləyən K-5M markalı aparatlar yayılmışdır.

Təzə alınmış spirtlər keyfiyyətinə görə sortlaşdırılır və bircinsli spirt partiyası almaq üçün eqalizasiya olunur. Alınan spirt analiz olunduqdan sonra yetişdirmək üçun palıd çəlləklərə, yaxud emal olunmuş metal rezervuarlara vurulur. Çəlləklərdə spirti yetişdirən zaman spirtin üzərində çəlləyin həcminin 2%-i qədər boşluq saxlanılır.

Metal qablarda isə bu boşluq 5% təşkil edir və oraya ildə 2 dəfə balondan oksigen vurulur. Metal qablarda yetişdirmə zamanı onun daxilinə 1 litr spirtə 80-100 sm2 hesabı ilə palıd taxtası düzülür. Yetişdirilmiş alma spirti yüksək tündlüyə malik olur.

Kalvados hazırlamaq üçün onu tələb olunan kondisiyaya çatdırmaq lazımdır. Bu məqsədlə kupaj aparılır. Kupajda spirtdən başqa yumşaldılmış sudan və şəkər şərbətindən də istifadə olunur. Əgər kalvadosun rəngi normaya uyğun gəlmirsə koler əlavə edilir. Hazır kupaj yapışqanlama ilə duruldulur. Bu məqsədlə jelatin, balıq yapışqanı və bentonitdən istifadə olunur. Yapışqanlanmanın yerinə kupayın soyuqla işlənməsi də aparıla bilər.

Kalvados -5-100C-yə qədər soyudulur və həmin şəraitdə 10 gün saxlanır. İstər yapışqanlama, istərsə də soyuqla işlədikdən sonra kalvados dekantasiya olunur (çöküntüdən ayrılır), yaxud süzülür. Kupajdan və durulduqdan sonra kalvados palıd çəllək, but, yaxud çənlərdə-ordinarlar üçün 90 gün, markalılar üçün ən azı bir il yetişdirilir. Sonra süzülərək butulkalara doldurulur.

Alma arağı Bolqarıstan, Macarıstan, Rumıniya, Polşa, İtaliya, ABŞ, Almaniya və digər ölkələrdə də istehsal olunur. Onların texnologiyası kalvadosun hazırlanma texnologiyasına yaxındır. Bununla belə, ABŞ-da almaya başqa meyvələr əlavə edilməklə, qıcqırmadan əvvəl şirəyə şəkər, yaxud şərab turşusu vurula bilər. Almaniyada spirtin minimum yetişdirmə müddəti 6-8 həftədir.

Alma şərabları - Bolqarıstanda alma rakisi, Rumıniyada meyvə rakisi, Polşada-alma vinyakı, ABŞ və İngiltərədə - alma Ceki adlandırılır. Çəyirdəkli meyvələrdən (albalı, gavalı və ərikdən) də araq hazırlanır. Albalı arağı Almaniyada, Fransa və İsveçrədə hazırlanır. Gavalı arağı Maçarıstan, Çexiya və Slovakiya, Almaniya, İsveçrə və başqa ölkələrdə, ərik arağı isə Macarıstan, Çexiya və Slovakiya, və İsveçrədə məşhurdur.

Sponsor reklamı

Dil öyrən
Android tətbiq

Android proqramı yükləyərək elmi-texnoloji yeniliklərdən daha tez məlumat ala bilərsiniz.

Yüklə