loading...

Sellüloza əsaslı liflər

Cəmiyyətin formalaşdığı ilk dövrlərdən başlayaraq və bugünkü günümüzə və bundan sonrakı dövrlərdə ehtiyacımız olaraq parça malları həyatımızda xüsusi yer tutur. Parça iki bir-birinə perpendikulyar olan sap və ya iplik sistemdən ibarətdir. Beləliklə parça malları dedikdə ilk növbədə təbii, süni, sintetikparça malları nəzərdə tutulur.

Parça çeşidinin müxtəlifliyi parçalar içərisində sellüloza əsaslı liflərdən olan parça xüsusi yer tutduğunu təsdiq edir. Sellüloza əsaslı liflərdən olan parça bəşəriyyətdə qədim dövrlərdən – eramızdan əvvəl məlumdur. Qazıntı işləri zamanı tapılan sellüloza əsaslı liflərdən olan məmulatı göstərir ki, sellüloza əsaslı liflərdən olandan Hindistanda 500 il, Çində və Misirdə 2000-2500 il bundan əvvəl istifadə edilmişdir.

Hal-hazırda sellüloza əsaslı liflərdən olan parçalardan geniş istifadə olunur. Kənd təsərrüfatının inkişafı ilə əlaqədar olaraq sellüloza əsaslı liflərdən olan istehsalı xeyli gücləndirilmişdir. Bu günkü günümüzdə belə əhalinin maddi vəziyyətini nəzərə alaraq sellüloza əsaslı liflərdən olan parçalara olan tələbat artmaqdadır. Müstəqil respublikamızda sellüloza əsaslı liflərdən olan parça istehsal etmək üçün xammal kifayət dərəcədə vardır. Toxuculuq sənayesinin əsas xammalı olan sellüloza əsaslı liflərdən olan lifinin ölkəmiz üçün böyük iqtisadi əhəmiyyəti vardır.

Azərbaycan əsasən sellüloza əsaslı liflərdən olançılıq respublikaları sırasında Özbəkistan, Tacikistan, Türkmənistandan sonra dördüncü yeri tutur. 1930-cu illərdən başlayaraq Azərbaycanın isti rayonlarında sellüloza əsaslı liflərdən olançılıq daha da inkişaf etdirilməyə başlamışdır.

Sellüloza əsaslı liflərdən olan parçalar buraxılan bütün parçalardan daha çox üstünlük təşkil edir. Xüsusi çəkisi ümumi parça buraxılışının içərisində 60%-dən yuxarıdır. Sellüloza əsaslı liflərdən olan parçaların 80%-dən çox hissəsini xalis sellüloza əsaslı liflərdən olandan olan parçalar təşkil edir. Nisbətən az hissəsini kimyəvi liflərin, viskoz, lavsan, kapron qarışığı ilə buraxılır.

Sellüloza əsaslı liflərdən olan parçalar olduqca çox müsbət xassələrə malikdir. Bunlardan sellüloza əsaslı liflərdən olan parçaların yüksək gigiyenik xassələrinə, yüksək möhkəmlik xassələrinə və s. malik olmasını misal göstərmək olar. Sellüloza əsaslı liflərdən olan parçaların yüksək gigiyenikliyi insanların həyatı üçün olduqca zəruridir.

Sellüloza əsaslı liflərdən olan parçaların gigiyenik olması istehsalçıların normal həyat fəaliyyətini təmin edir. Belə ki, sellüloza əsaslı liflərdən olan parçalardan olan alt dəyişək, üst dəyişəklərin gigiyenik xassələrinin yüksək olması istehlakçıların bədənində istilik itirməsini azaldır, orqanizmi mühafizə edir və müxtəlif iqlim şəraitində əmək qabiliyyətini saxlamağa imkan verir.

Sellüloza əsaslı liflərdən olan parçaların keyfiyyətinin ekspertizası zamanı gigiyenik xassələrə çox fikir verilir. Sellüloza əsaslı liflərdən olan parçadan olan məmulat insan orqanizmini xarici mühitin zərərli təsirindən qorumalı, insanın həyat fəaliyyəti üçün normal şərait yaratmalıdır. Sellüloza əsaslı liflərdən olan parçaların müsbət xassələrinə əsaslanaraq onun çeşidi daim tənzimlənir və genişlənir.

Chemistry Engineer / Kimya Mühəndisi

Əlaqəli postlar

Bizi izləyin

Abunəlik

Android tətbiq

Android proqramı yükləyərək elmi-texnoloji yeniliklərdən məlumat ala, kitabxanadan istifadə edə, video dərsliklərdən yararlana bilərsiniz.