İnformasiya verilişinin fərdi naqilsiz şəbəkələri (FNŞ) - elə texnologiyadır ki, bu zaman naqil olmadan informasiya qurğularının onlarla santimetrdən 10 metrə qədər radiusunda qarşılıqlı təsirlərini təmin edirlər. Belə qurğulara ən sadə misal - məişət texnikası avadanlığının infraqırmızı diapazonda təsir göstərən distant idarə pultunu göstərmək olar. Yerinə yetirdikləri funksiyaların primitivliyinə baxmayaraq, bu qurğuların dəstəklədiyi mübadilə protokolları (ən geniş yayılanı RC-5 - dir) tam olaraq şəbəkə protokollarının sadə tələblərinə cavab verirlər. Kompüterlərdəki İK-portlarını(infraqırmızı port) da qeyd etmək olar. Lakin İK-diapazonunda rabitə, bir sıra qarşısı alma b
Bluetooth - Danimarka kralı Harald Blutendin ləqəbidir və “mavi diş” mənası verir. Kral bu ləqəbi ön dişlərinin tündləşməsi sayəsində qazanmışdı (Qaragiləni xoşladığı üçün onun dişləri həmişə gömgöy olurmuş). Həmin kral onunla məşhurdur ki, 1000 ilə yaxın bundan əvvəl Danimarka ilə Norveçi birləşdirə bilmişdi. Bu ad, baxılan standart üçün ona görə seçilmişdir ki, ilk əvvəllər Bluetooth, sadəcə olaraq kompüter və telekommunikasiya qurğusunu (məsələn, mobil telefonu) birləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdu. Deməli, bu texnologiyanın mahiyyətində hansısa rəqəmli cihazları, konkret halda kompüterlə telefonu birlə
Telefon və teleqraf rabitə şəbəkələrinin inkişafı prosesində, onların arxitekturası da çoxsəviyyəli iyerarxik struktur şəklində təkmilləşmişdir. Bu cür strukturda kommunikasiya sistemləri vertikal səviyyələr yığımı kimi təsvir edilir ki, buradakı səviyyələr müəyyən qaydada bir-birilə əlaqəli olan və digər sistemlə rabitə yaratmaq üşün tələb olunan müxtəlif funksiyaları yerinə yetirirlər. Səviyyə hüdudundakı funksiyalar qruplara - obyektlərə yığılmışdır. Müxtəlif sistemlərdəki eyni bir səviyyənin obyektləri bir-birilə bir və ya bir neçə protokol istifadə etməklə əlaqələnirlər. Bu protokollar informasiyanın və ya komandaların ötürülməsi ü&cc
Ev pişikləri üçün dünyanın bütün oyuncaqları bir qutu ilə müqayisə edilə bilməz. Bəs niyə bizim pişik dostlarımız çantalarına, paltar səbətlərininə,  çamadanlara, bel çantalarına belə maraq duyurlar? Qapalı yerlərdə bir şeylər axtarma pişiklərin instinktiv davranışıdır. Bütün pişikkimilər vəhşi təbiətdə yaşamış ortaq bir atadan təkamül etdiyi üçün belə yerlərin hələ də pişiklər üçün ideal olması təəccüblü deyil. Çünki qapalı yerlər onları ovçulardan qoruyur və ovlarına gizlicə yaxınlaşmaq imkanı verirdi. Bu davran
Onu gördükdə,gözlərinə baxdığınızda qoxusunu duyduqda, teninə toxunduqda içinizdə qəribə hiss yaranar. Ürək döyüntüləriniz artar,üzünüz qızarar, qarnınızda qəribə burulma,sinənizdə ağırlıq hiss edərsiniz. Təkcə bununla bitməz tərləmələr artar, danışa bilməzsiniz,göz bəbəkləriniz böyüyər,qoltuqaltından və cinsiyyət orqanınızdan ətrafa tər qoxusu ilə qarışacaq şəkildə kiçik miqdarda qoxu hormonları - feromonlar yayılmağa başlayar. Bunların miqdarı xoşunuza gələn şəxsin ətrafında olduğunuz müddətcə artar. Bu zaman iştahanız küsər, mədənizlə bağırsaqlarınız daha yavaş fəaliyyət göstərər, ağzınızda quruluq yaranar.
Hər bir hüceyrənin daimi orqanoidlərindən biri də mitoxondrilərdir. Onlar 1890-ci ildə alman alimi R.Altman tərəfindən kəşf edildi. Maraqlıdır ki, Altman mitoxondriləri hüceyrəyə parazitlik etmək məqsədi ilə daxil olan və sonradan sinbiotik olan bakteriya hesab edirdi(mitoxondrilərin yaranmasının simbiotik nəzəriyyəsi ilə hal-hazırda da bir çox tədqiqatçılar razılaşırlar). Mitoxondrilərin forma və ölçüləri çox müxtəlif olur. Onlar işıq mikroskopunda yumru, oval, çubuq şəkilli, sap şəkilli və ya şaxələnmiş formada görünürlər. Mitoxondrilər nəinki müxtəlif hüceyrələr də müxtəlif olur, hətta hüceyrənin funksional fəallığından asılı
Son illər üzvi və qeyri-üzvi kimyada fiziki-kimyəvi proseslərə təsir üsullarının inkişafında keyfiyyətli sışrayışlar baş vermişdir. Maddələrin sintezi və analizində akustik, elektrik, maqnit sahələrinin tətbiqi geniş yayılmışdır. Bu və ya digər şüa növünün prosesin, onun ayrı-ayrı mərhələlərinin gedişinə , məqsədli məhsulun çıxımına, köməkçi proseslərin gedişatına təsiri tədqiq edilir.  Mikrodalğalı kimya fizika və kimyanın qovuşmasından əmələ gəlmişdir. O,mikrodalğalı sahənin və ya əvvəllər deyildiyi kimi yüksək tezlikli sahənin enerjisindən istifadə etməklə bərk dielektriklər və mayelərin iştirakı ilə kimyəvi &cced
İstifadə olunan enerjinin payında insanların yaşadıqları evlərdə,işlədikləri ofislərdə və digər isitmə, ventilyasiya və kondisionerləşdirməyə sərf edilən enerji miqdarı mühüm yer tutur. Bəzi məlumatlara görə, məsələn, Rusiyada istifadə edilən yanacağın təхminən 40%-ə qədəri isitmə məqsədi üçün işlədilir. Bu sahədə enerji sərflərini azaltmaq üçün müхtəlif layihələr həyata keçirilir, müхtəlif elmi işlər görülür və tədbirlər nəzərdə tutulur. Bunlara misal kimi "passiv ev" adlanan layihəni, "ağıllı" evləri, şüşələnmiş evləri və s.-ni göstərmək olar. 2002-ci ildən Almaniyada yeni tiki
Bu qarışqalar quraqlıq mövsümləri nəzərə alaraq bütün koloniya üçün yemək saxlayan kiçik soyuduculara bənzəyir.  Onların qarınları yavaş-yavaş şəkərli mayelərlə şişdiyi üçün şəffaf olurlar. Onlar kiçik bir üzüm ölçüsünə çata bilirlər - bəziləri daha böyük olduğu üçün yuvanı tərk edə bilmirlər. Bu kiçik qarışqalar çox qidalarla doludur ki,onlar tez-tez digər heyvanlar,hətta insanlar tərəfindən yeyilir.
Statistik məlumatlara görə respublikamızda ildə adambaşına 71 kq meyvə və tərəvəz istehlak edilir. Dünyanın əksər inkişaf etmiş ölkələrində bu göstərici 190 kq-a çatır. Ekspertlər bunu həmin ölkələrdə kifayət qədər saxlayıcıların olması və əhalinin ilboyu bərabər səviyyədə təmin edilə bilməsi ilə izah edirlər. Bitkiçilik məhsullarının bir çoxunun yetişmə mövsümü eyni vaxta təsadüf etdiyindən bazarlarda həmin məhsullar ü
Məlumdur ki, fildən fil, zürafədən zürafə, itdən it doğulur. Bu qanunauyğunluq bütün canlı növləri üçün doğrudur. Bunun səbəbi  DNT adlanan mürəkkəb bir molekulda gizlidir. DNT nuklein turşularından biridir. Nuklein turşuları canlı orqanizmdə müxtəlif funksiyalar yerinə yetirən əhəmiyyətli kimyəvi birləşmələrdir. Bu birləşmələr ilk dəfə hüceyrənin nüvəsində tapıldığı üçün bu cür adlandırılmışdır (lat. “nukleus”-nüvə). Lakin sonralar onların mi
Soyuducuların çox səs-küylü olması və 1930-cu ildə Berlində soyuducudan sızan toksiki maddələrin bir ailəni öldürməsi Albert Einsteinin yeni soyuducu icad etməsinə səbəb oldu. Gənc fizik Leo Szilard ilə birlikdə yeni səssiz və etibarlı soyuducu hazırladılar. Maraqlısı budur ki, Albert və Leo-nun təqdim etdikləri soyuducu eyni zamanda ELEKTRİK tələb etməyən bir ev əşyası idi, hətta patentlərini də almışdılar. Amma elektrik tələb etməyən soyuducuların istehsal edilməsi üçün heç kim maddi kömək etmədi. 85 il sonra 2015-ci ildə Durch Design firması
Kanadadakı British Columbia Universitetindən bir qrup psixoloq ailələrdə kişi qoxusunun qadındakı stresi azalda bildiyi nəticəsinə gəlib. Nəticələri araşdırma və xəbər saytı olan MedXpressdə yayımlanan araşdırmada 96 cütlük iştirak edib. Əvvəlcə 24 saat ərzində kişilərə geyinmələri üçün təmiz paltarlar verildi və hərhansı bir qoxudan istifadə etməmələri,siqaret çəkməmələri və aromalı yeməklər yeməmələri tapşırılıb. Bir sonra isə
Оrtа əsrlərdə Bаkı şəhəri şimаl, şərq və qərb tərəfdən nəhəng ikiqat qаlа divаrlаrı ilə əhаtə оlunmuşdu. Mənbələrin məlumаtınа görə şəhərin cənubdаn, Хəzər dənizi tərəfdən də qala divаrlаrı ilə əhatələnmişdi. Orta əsrlərdə Qala divarında şəhərə 5 giriş qapısı var idi. XX əsrin əvvəllərində 1868-ci ildə Bakının hərbi qubernatoru şəhərin abadlaşdırılması, onun hərbi müdafiə istehkamı kimi ləğv edilməsi məqsədilə qala divarının s&
Neyro marketinq istehlakçıların şüursuz formada formalaşan istehlak davranışlarını ölçən və bu testlər nəticəsində ortaya çıxan məlumatlarla marketinq, kommunikasiya və reklam strategiyasının müəyyənləşdirildiyi elmdir. Neyro marketinqdə istehlakçıların verilən mesajlar qarşısında həm şüurlu, həm də emosional reaksiyaları neyroloji olaraq araşdırılır. Bunu etməkdə əsas məqsəd hədəf kütləmizin hisslərini, seçimlərini daha yaxşı anlamaq və buna cavab verə biləcək bir strategiya hazırlamaqdır. Neyro Marketinq araşdırma nəticələrinin bizə verdiyi data
Rusiya Beynəlxalq Nükler Araşdırmalar Universitetin Moskva Mühəndislik və Fizika institunun alimlərinin də daxil olduğu bir qrup elm adamı kosmosdakı bir maddənin qravitasiya təsiri ilə kütləsinin toplanmasını laboratoriya şəraitində canlandırdı. Nəticələri Science Advances jurnalında yayımlanıb. Araşdırma sayəsində ulduzların çevrəsindəki planetlər sisteminin yaranması haqqında bilgi əldə olunacaq. Araşdırmaya görə yığılma ilə üzərində edil
Elm adamları son kəşf olan, yer kürəsindən 11 işıq ili uzaqdakı Ross 128b adını verdikləri planetdə həyat ehtimalı ola biləcəyini gündəmə gətirdilər. Argentinalı elm adamları Günəş sistemi xaricindəki planetdə yaşamın var olub olmaması sualına cavab vermək üçün planetin atmosferinin daha geniş mənada araşdırılmasına gərəkdiyini deyiblər.
Hər bir alkoqollu içkinin özünəməxsus şəkildə ruh halı yaratdığı və davranışlara yol açdığı ingilis psixoloqlar tərəfindən təsdiqləndi.  BMJ Open-in verdiyi xəbərə görə Böyük Britaniya Beynəlxalq Səhiyyə Xidmətindən Mark Bellis "Rom, vodka, cin və digər sərt alkoqollu içkilərin tarixi şiddətlə doludur. Bu qlobal araşdırma bu gün belə bu spirtli içkilərin istifadəsi zamanı insanların aqressiv davranışları artığını göstərir"-deyə açıqlama verib.
Müasir dünyamızda "İntibah Dövrünün İnsanı" ola bilmək üçün 5 əsas addım hansılardır? İntibah dövrü dedikdə bir çoxumuzun ağlına o dövrdə yaşamış dahilər gəlir. Sizcə bu dövrdəki bizlər, bir İntibah insanı olmağımız üçün nələr etməliyik? Təbii ki bu işin resepti ola bilməz. Lakin tarixdə yaşamış dahilərin həyatına baxıb təkrar etdikləri vərdişlərini təsbit etmək çox da çətin deyil.   1. Hər zaman dəyişik sahələrə qarşı maraqlı olun.
İnsan sperması hələ də bir çox sirri özündə qorumağa davam edir. Son araşdırmalara görə spermalar virus daşıya bilir və xəstəliklərin yayılmasına yardım edir. Oksford Universiteti alimlərinin sperma hüceyrələri üzərində apardıqları araşdırma nəticəsində sperma hüceyrələrinin viruslar üçün əlverişli olduğuna dair fikir söyləmək mümkün oldu. Hüceyrələrin ən az 27 fərqli virusu qəbul edə biləcəyi və onların da ən a
1975-ci ildən bu günə qədər alimlərə görə İşığın vakumdakı sürəti saniyədə 299.792.458 metrdir. 17-ci əsrin əvvələrində işığın sürəti haqqında dəqiq bir məlumat yox idi buna görə də "bir anda var olduğu və sonra yox olduğu" fikiri ortaya çıxmışdır. 1600-cü illərdə, bu fikirə ciddi şəkildə meydan oxundu. İlk dəfə 1629-ci ildə Hollandiyalı alim Isaac Beeckman, bir barıt partlaması ətrafına bəzi güzgülər yerləşdirdi. Məqs
“Qarğa” paradoksu daha sonradan alman riyaziyyatçı Carl Gustav Hempel'in (1905-1997) şərəfinə belə adlandırılmışdır. Hempel paradoksun klassik variantının müəllifidir. Paradoks kifayət qədər sadə şəkildə qurulub: iki qarğanın hər biri qara rəngə sahibdirlər. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, qara rəngdə olmayan istənilən şey qarğa ola bilməz. Bu qanun məntiqi qarşılaşdırma adlanır, daha doğrusu hər hansı “A” hərəkəti “B” nəticəsinə sahibdirsə, “B”-nin inkar edilməsi “A”-nın da inkar edilməsinə bərabərdir. Əgər bir insan qara rəngdə qarğa görürsə bu onun “bütün qarğalar qara rəng
Xərçəng çağımızın ən ölümcül xəstəliklərdən biri olsa da bədənimizin inkişaf etmiş bir immunitet sistemi var. Bəs milyonlarla il əvvəl çox hüceyrəli canlılar xərçəngə qarşı necə mübarizə aparırdı? Northwestern Universitetindən Marcus Peter və qrupu xərçəngli hüceyrələri öldürən köhnə bir genetik ölüm açarı kəşf edib. Kəşf edilən bu genetik açar sayəsində xərçəng hüceyrələrinin məhv edilməsi mümkün ola bilər. Əsasən xərçəng hüceyrələri normal hüceyrələrin mutasiyaya uğramasıyla sürətlə böyüyən
Antuan Lavuazye (fransızca Antoine Laurent de Lavoisier) fransız kimyaçısı olmuşdur. 1743-cü ilin avqust ayında Paris şəhərində anadan olmuşdur.  Lavuazye 1774-cü ildə havanın tərkibini eksperimental yolla sübut etmiş və flogiston nəzəriyyəsinin yalan olduğunu əsaslandırmışdır. Gəncliyində hüquqşünas olan
Melanxoliya qavramına dair tibbi araşdırmalar edən Hippokrat, bu qavramı belə şərh edir — "Kədərli olub, əzab içində qıvranma, işıqdan, insandan qaçma, qaranlığı sevmə və tənhalığa sığınmaq vəziyyəti... Bu xəslətiklə qarın və diafraqma qismi ağrılı olur, xəstəlik payız başlanğıcında daha çox rast gəlinir, halsızlıq, istəksizlik və az yemək yemə kimi vəziyyətlərə yol açır." Hippokrat, insan xarakterinin dörd mayenin əsasından əmələ gəldiyini deyib.
Şəxsiyyətin bölünməsi - insanın şəxsiyyətinin bir neçə hissəyə bölünməsidir. Belə xəstəliklərə tutulan insanlara şəxsiyyətin dissosiativ pozğunluğu diaqnozunu qoyurlar. Bu xəstəlik, uşaqlıqda yaranmış problemlərin, aqressiyanın və yalnızlığın nəticəsində əmələ gəlir. Beyin istər istəməz ikinci insanı yaradaraq, özünü sakitləşdirməyə çalışır. Bu şəxsiyyətlərin hamısının davranışı, düşüncə tərzi bir-birindən fərqli olur. Bu hal ilk zaman üçün rahat gəlsə belə, sonradan bu artıq vərdiş halına çevrilir, və bir müddətdən sonra insanı bezdirir. Bu xəstəliyin mütəxəssis həkimləri öz xəstələrinə ək
Kəpənəklərdən yumurta almaq qabı qıf formasında böyük tərəfinə tor tutulmuş 10-12 qr kəpənək qıfın içərisinə atılır. Kiçik tərəfi bağlanır və rəflərə qoyulur. İnkişaf otağına aparılır. Qıfın torunun altına qara kağız qoyulur. Kəpənəklər yumurtalarını tora atırlar. Silkələyərək yumurtaları kağızın üzərinə tökürlər. Bu yumurtaları götürmək zəif və həssas işdir. Götürən zaman ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yumurtalar zərər görməsin.  Yumurtalar yığılır və çəkilir inqubatora qoyurlar. O qıflara ki k
Zərərvericilərə qarşı mübarizə üçün Trichogrammatidae üsulundan istifadə olunur. Bundan əvvəlki məqalədə bu haqda məlumat verilmişdi.   Arpa və buğda biti ambarlara zərər vuran zərərvericidir və onu hər zaman anbarlarda tapmaq olur. Seçdiyimiz arpa dənləri iri olmalıdır və nəzərə
Zərərvericini bioloji nəzarətdə saxlamaq üçün Trichogrammatidae arısının önəmli rolu var. Trichogrammatidae arısı iki növ kəpənəyə Pyralidae və Noctividae qarşı parazitlik edir. Biz buna görə iki zərərverici kəpənəklərə qarşı Trichogrammatidae arısını saxlanılıb çoxaldılıb təbiətə bağlara ötürürük. Dünya miqyasında və Azərbaycanda bunları çoxaltmaq və inkişaf elətdirmək təsərufatçılara və bağbanlara lazımdır. Hesablamalara görə dünyada 20-70 mln ha təsərufatlarda və bağlarda istifadə olunur. 
Elm adamlarının siqareti tərgitmək haqqında apardıqları araşdırmalarda ən asan metodlar tapıldı. Bəzi dünyaca məşhur şəxslər bu metodları özlərinə tətbiq etməklə çox gözəl nəticə qazanıblar. (Məsələn: Barak Obama, Jennifer Aniston, Ben Afflek, Kristen Stüart kimi bir çoxlarının adını çəkmək olar). Gəlin bu maraqlı, asan metodlarla tanış olaq: ✅ Meditasiya etmək Xüsusilə açıq havada edilən meditasiya təkcə siqareti atmağa deyil, insanın ümumi ruh halına da müsbət təsir edir. ✅ İdman İdman beyində xoşbəxtlik hissi y

Android Proqramı Yüklə

Android proqramı yükləyərək elmi-texnoloji yeniliklərdən məlumat ala, kitabxanadan istifadə edə, video dərsliklərdən yararlana bilərsiniz.

Yüklə

Ən Çox Oxunanlar

Nanotexnologiya Koronavirusa qarşı

Müəllif: Arif Nəbizadə

Konyak istehsalının tarixi

Müəllif: Əlibaba Əliyev

Qanın laxtalanması

Müəllif: Xəyal Hüseynov

Gündəlik Su Tələbatı

Müəllif: Xəyal Hüseynov

Kufus Politalamiya

Müəllif: Əlibaba Əliyev

Elektrik Enerjisi İstehsal Edən Köynək

Müəllif: Arif Nəbizadə

Bitkidə qida çatışmazlığı

Müəllif: Əlibaba Əliyev

Kainatdakı sirli enerji

Müəllif: Əlibaba Əliyev

E-mail Üzvlüyü

E-mail vasitəsilə məlumatlanmaq istəyirsinizsə abunə olmağı unutmayın.

Tövsiyə