Nobel mükafatçısı Vant Hoff

Hollandiya kimyaçısı Yakob Qenrik Vant-Hoff Rotterdam şəhərində anadan olmuşdur. Kimya ilə hələ uşaqlıqdan maraqlanmağa başlam...

Əlibaba Əliyev

2020-05-18

Fərdi naqilsiz şəbəkələr

İnformasiya verilişinin fərdi naqilsiz şəbəkələri (FNŞ) - elə texnologiyadır ki, bu zaman naqil olmadan informasiya qurğularının onla...

Toğrul Haciyev

2020-04-21
Kimyəvi reduksiya - ən geniş yayılmış kimyəvi reduksiya üsulu metalların monodispers nanohissəciklərin maye fazada, sulu və qeyri sulu mühitdə nanohissəciklərin sintezində istifadə olunur. Metal birləşmələri kimi adətən onların duzlarından, reduksiyaedici kimi alümohidridlərdən, bor hidridlərdən, hidrofosfitlərdən, formaldehidlərdən, çaxır turşusundan istifadə edilir. Bu üsulun geniş istifadəsi onun sadə və əlverişli olması ilə əlaqədardır. Bu üsul ilə gümüşün ölçüsünü 3,3 - 4,8 nm, platinin 1 - 2 nm, kobaltın 2-4 nm və başqa metalların nanohissəciklərini almaq olur. Misal üçün qızıl nanohissəciyin sintezini göstərmək olar.
Sürünənlərin qidalanması və onu əldə etməsi fərqlidir. Onların arasında bitki yeyənlərə, cücü, balıqla qidalananlara, yırtıcı formalar və qarışıq qida yeyənlərə və s. rast gəlinir. Reptililər arasında stenofaq və evrifaq növlər də var. Quru tısbağalarının qidası yaşıl bitki və meyvələrdən ibarətdir. Respublikamızda məskunlaşan aralıqdənizi tısbağasının qida rasionu məhz belədir. Herpetofaunanın digər sakinləri olan şirin su tısbağalarından - bataqlıq tısbağası və xəzər tısbağası kiçik molyusk, buğumayaqlılar, balıqlar və nadir hallarda bitki mənşəli qida ilə qidalanırlar. ABŞ-ın cənub - şərqində yayılan şirin su növlərindən olan Kərkəs tıs
Bluetooth - Danimarka kralı Harald Blutendin ləqəbidir və “mavi diş” mənası verir. Kral bu ləqəbi ön dişlərinin tündləşməsi sayəsində qazanmışdı (Qaragiləni xoşladığı üçün onun dişləri həmişə gömgöy olurmuş). Həmin kral onunla məşhurdur ki, 1000 ilə yaxın bundan əvvəl Danimarka ilə Norveçi birləşdirə bilmişdi. Bu ad, baxılan standart üçün ona görə seçilmişdir ki, ilk əvvəllər Bluetooth, sadəcə olaraq kompüter və telekommunikasiya qurğusunu (məsələn, mobil telefonu) birləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdu. Deməli, bu texnologiyanın mahiyyətində hansısa rəqəmli cihazları, konkret halda kompüterlə telefonu birlə
Hazırda çoxlu sayda müxtəlif ölçüdə nanohissəciklərin alınma üsulları işlənilmişdir. Fiziki və kimyəvi metodlarla nanohissəciklərin sintezini iki qrupa bölmək olar. - disperqasiya üsulu və ya makronümunələrin xırdalanması; - kondensasiya üsulu və ya ayrı-ayrı atomlardan ibarət olan nanohissəciklərin iriləşməsi. Dispersiya üsulunda ilkin kütlə nanohissəciyə qədər xırdalanır. Bu metod ilə nanohissəciklərin hazırlanmasında doğrayıcı maşın dayandırıldıqda nanohissəciklərin səth rabitəsi kompensasiya olunmadığından hissəciklər bir-birilə bitişib iriləşirlər. Kristalların iriləşməsini aradan qaldırmaq üçün stabilizat
Telefon və teleqraf rabitə şəbəkələrinin inkişafı prosesində, onların arxitekturası da çoxsəviyyəli iyerarxik struktur şəklində təkmilləşmişdir. Bu cür strukturda kommunikasiya sistemləri vertikal səviyyələr yığımı kimi təsvir edilir ki, buradakı səviyyələr müəyyən qaydada bir-birilə əlaqəli olan və digər sistemlə rabitə yaratmaq üşün tələb olunan müxtəlif funksiyaları yerinə yetirirlər. Səviyyə hüdudundakı funksiyalar qruplara - obyektlərə yığılmışdır. Müxtəlif sistemlərdəki eyni bir səviyyənin obyektləri bir-birilə bir və ya bir neçə protokol istifadə etməklə əlaqələnirlər. Bu protokollar informasiyanın və ya komandaların ötürülməsi ü&cc
İşıq şüalarından naqilsiz rabitədə istifadə olunması çox qədim zamanlara təsadüf edir. Əvvəllər işıq siqnalları güzgülər sisteminin köməyilə “modullanırdı”, Həmin güzgülər sistemi işıq şüasını qoşmağa və söndürməyə imkan verirdi (“amplitud modulyasiyası”). Digər hallarda siqnallarda kodlanmış sözləri ötürmək üçün bayraqlar istifadə olunurdu, işıq siqnalları və bayraqlar donanmada naqilsiz rabitə üçün radiorabitənin kəşfinə qədər istifadə edilirdi. Lakin indinin özündə də hər bir matros bəzi siqnalları, digər naqilsiz rabitə vasitələri nasaz olan zaman bayraqların köməyilə öt&
Hәlә yarım əsr bundan qabaq ingilis alimi Qrey müәyyәn etmişdir ki, delfinlər onların әzәlә qüvvәlәrinin imkan verdiyindәn 7—10 dəfə artıq sürətlə һәrәkәt edә bilir. Tәdqiqatlar göstәrmişdir ki, delfinin bu xüsusiyyәti onun dәrisindә cüzi miqdarda ifraz olunan xüsusi maddә ilә әlaqәdardır. Bu maddә suyun turbulentliyini azaldaraq, delfinin һәrәkәtini sürətləndirir. Bu tәdqiqatlar әsasında sonralar, uyğun xüsusiyyәtli süni maddәlәr almaq mümkün olmuşdur. 1948-ci ildә Amerika alimi Toms müәyyәn etmişdir ki, azacıq miqdarda yüksәkmolekullu polimer maddәni maye axınına әlavә etdikdә boruda һidravlik müqavimәtin kәskin azalması mü
Təsəvvür edin ki, çox uzun bir ipin ucunu tutursunuz və ritmik şəkildə yuxarı və aşağı silkələyərək dalğa yaradırsınız. Kimsə sizə "Bu dalğa dəqiq haradadır?" sualını versə yəqin ki, onun sizlə zarafat etdiyini düşünərsiniz; çünki Dalğa dəqiq olaraq bir yerdə deyil . Məsələn 50 metr və ya daha çox yayılmışdır. Digər tərəfdən, əgər o, dalğa uzunluğunun nə olduğunu soruşsa, ona ağlabatan bir cavab verə bilərsiniz: təxminən 6 metr kimi görünür. Bunun əksinə olaraq, ipə qəfil sarsıntı verərsinizsə, cərgədə gedən nisbətən dar bir qabarcıq görəcəyik. Bu zaman birinci sual (Dalğa dəqiq haradadır?) daha normal bir sual, ikinci sual (Dalğa uzunluğ
Fonon və foton, tez-tez səhv edilə bilən iki çox yaxın sözdür. Ümumi olaraq, Foton kvant mexanikasının əsasını təşkil edən bir enerji paketidir, fonon isə bir neçə atomun kollektiv dövri rəqsidir ( və ya dövri titrəşimidir). Bu anlayışların hər ikisi fizikada çox vacibdir. Foton nəzəriyyəsi müasir fizikanın asılı olduğu əsas nəzəriyyədir. Fonon materialların və onların daxili rəqslərinin öyrənilməsində vacib bir anlayışdır. Bu yazıda fonon və fotona qısaca nəzər yetirəcik. Foton nədir? Foton dalğa mexanikasında müzakirə olunan bir mövzudur. Kvant nəzəriyyəsində dalğaların hissəcik xüsusiyyətlərinə sahib olduğu
Neftin genezisi probleminin tәkcә ümumi elmi yox, һәm dә әmәli әһәmiyyәti vardır. Bu problemin һәlli neft yataqlarının aşkara çıxarılması üçün geoloji-axtarış, kәşfiyyat işlәrini mәqsәdyönlü, düzgün elmi әsaslarla aparmağa imkan verә bilər. Ümumiyyәtlә, neftin әmәlә gəlməsi mәsәlәsindә iki әsas fәrziyyә mövcuddur. Bunlardan biri neftin üzvi, digəri isә qeyri-üzvi maddәlәrdәn әmәlә gәldiyini iddia edir. Lakin neftin «üzvi mәnşәli» olduğu mülaһizәsinә üstünlük verilir. Alimlәr müәyyәn etmişlәr ki, daş kömür vә torf kimi, neft dә üzvi maddәlәrdәn törәmiş, çox da dәrin olmayan dә
Axma xüsusiyyәtlәrinә görə neftlәri iki qrupa ayırmaq olar: Nyuton vә qeyri-Nyuton neftlәr.(Bax: Neftin Tərkibi) Bir-birilә daxilәn әlaqәdә olan qablardan birinә maye tökülәrsә, bu qabların һәr birindә mayenin sәviyyәsi eyni olar. Bu xüsusiyyәt «Birlәşmiş qablar qanunu» kimi çoxlarına məlumdur. Lakin bu qanun yalnız sayca azlıq tәşkil edәn özlü (vә ya Nyuton) mayelәr üçün doğrudur. Bizә məlum mayelәrin çoxusu isә qeyri-nyuton mayelәrdir vә onlar üçün birlәşmiş qablar qanunu özün&u
Neft—karboһidrogenlәrin müxtәlif tәrkibli mürәkkәb qarışığıdır. Bu tәrkib müxtәlifliyi nәinki bir neft rayonu vә bir neft yatağı daxilindә, һәtta bir quyunun mәһsulunda belә özünü göstәrir. Doğrudan da, neft—tәbiәtin möcüzәlәrindәn biridir. Mendeleyev cәdvәlindәki kimyәvi elementlәrin yarıdan çoxu neftin tәrkibinә daxildir. Müxtәlif maddәlәrdәn fәrqli olaraq neftin vaһid kimyәvi ifadәsini yazmaq mümkün deyildir. Neft әsas etibarilə karbon vә һidrogenin müxtәlif kimyәvi birlәşmәlәrindәn ibarәtdir. Kimyәvi analiz göstәrir ki, neftin tәrkibindә 84—87% karbon, 11 — 15% һidrogen vә 3—4% oksigen, kükürd
İntel'in qurucularından olan Gordon Moore tərəfindən 19 aprel 1965-ci ildə Electronics Magazine jurnalı tərəfindən nəşr olunan bir məqalədə texnologiya tarixinə girən bir qanundur. Bu qanuna görə, hər iki ildə eyni çip üzərinə yerləşdirilən aktiv elementlərin sayı 2 dəfə artır. Bu günə qədər bu qanun çox az yanılma payı ilə doğruluğunu davam etdirir. Lakin tezliklə bu qanun qüvvədən düşəcək, buna səbəb isə aktiv elementlərin ölçülərinin getdikcə dahada kiçildiyi üçün elektonların tunnelleme efektinin (tunnelling effect) qarşısını alan maneələrin ortadan qalxmasıdır. Və artıq kvant qurğular üzərinə geniş araşdırmalara başla
Koronaviruslar, insanlarda yuxarı və aşağı tənəffüs yollarına hücum edən və ümumi soyuqdəymədən Ağır Kəskin tənəffüs sindromu (SARS) və Yaxın Şərq tənəffüs sindromu (MERS) kimi daha ciddi formalara qədər bir sıra xəstəliklərə səbəb olan bir qrup virusdur. Həyati təhlükəlidir. Bu viruslar insanlara müxtəlif heyvan növləri, o cümlədən dəvələr, pişiklər və ehtimal ki, yarasalar tərəfindən ötürülə bilər. Koronavirusun virionları orta diametri 125 nm olan kürə şəklindədir. Onlarda viral zərf və müsbət mənada tək telli RNT genomu var. Koronavirusun virus hissəciklərində dörd növ zülal quruluşu var, bunlar sünbül (S), membra

Android Proqramı Yüklə

Android proqramı yükləyərək elmi-texnoloji yeniliklərdən məlumat ala, kitabxanadan istifadə edə, video dərsliklərdən yararlana bilərsiniz.

Yüklə

Ən Çox Oxunanlar

Nanotexnologiya Koronavirusa qarşı

Müəllif: Arif Nəbizadə

Konyak istehsalının tarixi

Müəllif: Əlibaba Əliyev

Qanın laxtalanması

Müəllif: Xəyal Hüseynov

Kufus Politalamiya

Müəllif: Əlibaba Əliyev

Gündəlik Su Tələbatı

Müəllif: Xəyal Hüseynov

Elektrik Enerjisi İstehsal Edən Köynək

Müəllif: Arif Nəbizadə

Bitkidə qida çatışmazlığı

Müəllif: Əlibaba Əliyev

Kainatdakı sirli enerji

Müəllif: Əlibaba Əliyev

E-mail Üzvlüyü

E-mail vasitəsilə məlumatlanmaq istəyirsinizsə abunə olmağı unutmayın.

Tövsiyə